หน้าที่รับผิดชอบจัดทำแผนการดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บูรณาการความร่วมือร่วมกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องประสาน ติดตามประเมินผล เสนอความห็นและจัดทำฐานข้อมูลการดำเนินการอันเนื่่องมาจาก พระราชดำริ

ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

   อ่านต่อ...