หน้าที่รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการ รัฐมนตรี

รวมถึงรายงานผลงานประจำปีทั้งของรัฐบาล และของกรม ตลอดจน  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

       
 อ่านต่อ...  อ่านต่อ...  อ่านต่อ...  อ่านต่อ...