หน้าที่รับผิดชอบวิเคราะห์กลั่นกรองแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์

จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ วิเคราะห์ระดับความสำเร็จการใช้จ่ยงบประมาณ(PART) รวมทั้ง ควบคุม กำกับ ติดตาม

ประเมินผลตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงนชองหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 อ่านต่อ...  อ่านต่อ...  อ่านต่อ...