หน้าที่รับผิดชอบเสนอนโยบายและแผนแม่บท มาตรการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ พัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ แผนยุทธศาสตร์

กรมทรัพยากรน้ำ แผน SDGs ในส่วนที่เกี่ยวข้อง แผนบริหารความเสี่ยงรวมถึงการเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน

การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

     
 อ่านต่อ...

 อ่านต่อ...

 อ่านต่อ...