ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งในระดับประเทศ/ลุ่มน้ำ /องค์กร

    เป้าประสงค์ :  มาตราการและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทีมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความจำเป็นในการดำรงชีวิต การผลิต และรักษาระบบนิเวศที่มาจากการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

    ตัวชี้วัด :        มีมาตราการและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทีมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความจำเป็นในการดำรงชีวิต การผลิต และรักษาระบบนิเวศที่มาจากการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

    กลยุทธ์ :       ๑. เสนอแนะนโยบาย แนวทาง มาตราการในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

                      ๒. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ระดับประเทศ/ลุ่มน้ำ

                          โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

                           ๓.  จัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร/ยุทธศาสตร์รายภาระกิจ ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ และยุทธศาสตร์กระทรวง                  

                      ๔. พัฒนาสนับสนุนบุคลากรของกรม และองค์กรลุ่มน้ำ ให้มีความรู้ความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ของประเทศ/ลุ่มน้ำ /องค์กร

 

    เป้าหมาย  :            

 

 

กิจกรรม/โครงการ

ปีดำเนินการ/งบประมาณ(ล้านบาท)

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔ขึ้นไป

๑.การศึกษาความเหมาะสมโครงการเบื้องต้นแผนการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาระดับจังหวัด

๒.โครงการพัฒนาเครื่องมือและมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการน้ำภายใต้นโยบายการจัดการน้ำของประเทศ

๓.โครงการศึกษาความจำเป็น

และแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการถ่ายโอนภารกิจตามแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔.โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาน้ำแห่งชาติ

๕. โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัมนาลุ่มน้ำ

๕.โครงการทบทวนยุทธศาสตร์กรมทรัพยากรน้ำพร้อมให้ความรู้ความเข้าใจบุคลากร/องค์กรลุ่มน้ำ

๗๘.๐๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๐๐

 

 

๗๔.๐๐

 

  

๑๕.๐๐

 

 

 

๑๐.๐๐

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๐๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐.๐๐

 

 

 

๒.๐๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๒๐.๐๐

 

๒.๐๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๐๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๐๐

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  จัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่สนองต่อนโยบายและ

                      เป้าหมายของรัฐ

เป้าประสงค์  แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี/ แผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและเป็นธรรม

ตัวชี้วัด  :       มีแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี /แผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและเป็นธรรม

กลยุทธ์  :       ๑. พัฒนา จัดทำรายละเอียด หลักเกณฑ์ การเสนอแผนเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้สอดคล้องกับ พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี

                   ๒. วิเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจสอบ แผนงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

                   ๓. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพิเศษ

                   ๔. จัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เป้าหมาย :  

  

 

กิจกรรม/โครงการ

ปีดำเนินการ/งบประมาณ(ล้านบาท)

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔ขึ้นไป

 

 

 

 

 

 

 

 

            

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ติดตามและประเมินผลแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

เป้าประสงค์  รายงานผลสำเร็จของแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ตรงกับความต้องการประชาชนใน

                    การแก้ไขบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ตัวชี้วัด    :      ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจต่อแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

กลยุทธ์    :      ๑. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล เพื่อให้การติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก PMQA  PAT  และ VHM

                     ๒. จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายไตรมาสและภาพรวมผลผลิตของกรม  

                     ๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ เข้าใจ ระบบการติดตามประเมินผลเพื่อให้งานบรรลุเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์

เป้าหมาย :    

 

กิจกรรม/โครงการ

ปีดำเนินการ/งบประมาณ(ล้านบาท)

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔ขึ้นไป

๑.โครงการติดตามประเมินผลสำรวจความพึงพอใจ

๒.โครงการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติและคณะกรรมการลุ่มน้ำ