วิสัยทัศน์  

  เป็นกลไกลในการกำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพ งบประมาณเชื่อถือได้  ติดตามและประเมินผลที่เป็นรูปธรรม

 

พันธกิจ

    1. เสนอแนะนโยบายและแผน มาตราการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

    2. เสนอแนะแนวทางในการจัดทำแผนงบประมาณ และพิจารณา กลั่นกรองงบประมาณ

    3. ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและรายงานผลสำเร็จของการดำเนินงาน

 

    4. ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ