นางสาวฉัฐสุรีย์  หาญวงศ์

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ

0-2271-6136 ต่อ 6136

 

นางกัญจนพร  จันทร์แจ้ง

รักษาการผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

0-2271-6286  ต่อ 6344

นางสาวชมพูนุช ดลสุขเลิศ

ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผน

0-2271-6281 ต่อ 6281

นายเทียน  พิบูลย์สวัสดิ์

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ

 0-2271-6101 ต่อ 6101

นางนุจรี ทีฆะ

ผู้อำนวยการส่วนประสาน ติดตามและประเมินผล

 0-2271-6284 ต่อ 6284

 

 

     นางสาวกันตพิมพ์ พาณิชย์ 

รักษาการผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนโครงการพระราชดำริ

 

  สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
     (ก)  เสนอแนะนโยบาย แผนแม่บท และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรน้ำและแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำ
     (ข)  เสนอแนะแนวทาง กรอบแผนงานและมาตรการในการจัดทำแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ
     (ค)  พิจารณา กลั่นกรอง เสนอแนะและประสานแผน
     (ง)  ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ
     (จ)  ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
     (ฉ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย