โครงสร้างองค์กร

นางสาวฉัฐสุรีย์  หาญวงศ์

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ

0-2271-6000 ต่อ 6136

นางกัญจนพร  จันทร์แจ้ง

รักษาการผู้อำนวยการ
ส่วนอำนวยการ

0-2271-6000 ต่อ 6344

-ว่าง-

ผู้อำนวยการ
ส่วนนโยบายและแผน

0-2271-6000 ต่อ 6281

นายพงษ์พันธุ์  สุรินทร์

ผู้อำนวยการ
ส่วนวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ

 0-2271-6000 ต่อ 6340

นางนุจรี ทีฆะ

ผู้อำนวยการ
ส่วนประสาน ติดตามและประเมินผล

 0-2271-6000 ต่อ 6323

นางสาวกันตพิมพ์ พานิชย์ 

รักษาการผู้อำนวยการ
ส่วนสนับสนุนโครงการพระราชดำริ

0-2271-6000 ต่อ 6101สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

     (ก)  เสนอแนะนโยบาย แผนแม่บท และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรน้ำและแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำ

     (ข)  เสนอแนะแนวทาง กรอบแผนงานและมาตรการในการจัดทำแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ

     (ค)  พิจารณา กลั่นกรอง เสนอแนะและประสานแผน

     (ง)  ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ

     (จ)  ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

     (ฉ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย