ส่วนอำนวยการ

- ว่าง -

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

0-2271-6000  ต่อ 6344

นางสาวดาริณี  วงค์ชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

0-2271-6000 ต่อ 6344

- ว่าง -

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 

นางสาวชุติกาญจน์  แสงอรัญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-2271-6000 ต่อ 6330

นางสาวสุคนธารัตน์  กลิ่นนุช 

พนักงานธุรการ ส 4

0-2271-6000 ต่อ 6339

- ว่าง -

เจ้าพนักงานธุรการ

 

นางสาวเบญจวรรณ  แสงทองสกาว

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

0-2271-6000 ต่อ 6286

นายวิศิษฎ์  โมมขุนทด

เจ้าพนักงานธุรการ

0-2271-6000 ต่อ 6286

นางสาวสุชาวดี  พุกกะเวส

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-2271-6000 ต่อ 6286 

   อำนาจหน้าที่

มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ  งานสารบรรณ  งานการเงิน  บัญชี  พัสดุ  และด้านบุคคลของสำนัก ประสานงานราชการต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย