ส่วนอำนวยการ

- ว่าง -

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

0-2271-6000  ต่อ 6344

- ว่าง - 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ

0-2271-6000 ต่อ 6344

นางกัญจนพร  จันทร์แจ้ง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

0-2271-6000 ต่อ 6344

นางสาวชุติกาญจน์  แสงอรัญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-2271-6000 ต่อ 6330

นางสาวสุคนธารัตน์ กลิ่นนุช 

พนักงานธุรการ ส 4

0-2271-6000 ต่อ 6339

นางสาวปุณิกา  พรมพะเนา

เจ้าพนักงานธุรการ

0-2271-6000 ต่อ 6286

นางสาวเบญจวรรณ แสงทองสกาว

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

0-2271-6000 ต่อ 6286

นายวิศิษฎ์ โมมขุนทด

เจ้าพนักงานธุรการ

0-2271-6000 ต่อ 6286

นางสาวสุชาวดี พุกกะเวส

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-2271-6000 ต่อ 6286 

   อำนาจหน้าที่

มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ  งานสารบรรณ  งานการเงิน  บัญชี  พัสดุ  และด้านบุคคลของสำนัก ประสานงานราชการต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย