นางสาวกันตพิมพ์ พาณิชย์ 

รก.ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนโครงการพระราชดำริ

 

 

นายธีระชุณ บุญสิทธิ์

วิศกรชำนาญการพิเศษ

ช่วยราชการ ทช.

- ว่าง -

วิศกรปฏิบัติการ / ชำนาญการ

 

นางสาวสุวรรณี โกวิทวรางกูร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

- ว่าง -

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นางสาวอรุณรัตน์ เผือกแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นายการันต์ ดุษิยามี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

อำนาจหน้าที่
          มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำแผนการดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  บูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประสาน  ติดตามประเมินผล  เสนอความเห็นและจัดทำฐานข้อมูลการดำเนินการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย