ส่วนสนับสนุนโครงการพระราชดำริ

นางสาวกันตพิมพ์ พานิชย์

รก.ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนโครงการพระราชดำริ

0-2171-6000 ต่อ 6101

นายธีระชุณ บุญสิทธิ์

วิศกรชำนาญการพิเศษ

ช่วยราชการ ทช.

- ว่าง -

วิศกรปฏิบัติการ / ชำนาญการ

 

นางสาวสุวรรณี โกวิทวรางกูร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 0-2271-6000 ต่อ 6318

- ว่าง -

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 

นางสาวอรุณรัตน์ เผือกแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-2271-6000 ต่อ 6318

นางสาวภิญญาพัชญ์  ตรีภพ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 0-2271-6000 ต่อ 6318 

       อำนาจหน้าที่

มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำแผนการดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  บูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประสาน  ติดตามประเมินผล  เสนอความเห็นและจัดทำฐานข้อมูลการดำเนินการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย