นางนุชจรี ทีฆะ

ผู้อำนวยการส่วนประสานติดตามและประเมินผล

0-2271-6284 ต่อ 6284

 

นายขวัญชัย พร้อมสุข

รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

0-2271-6284 ต่อ 6284

นางสาวพาจิรัฐต์  เอี่ยวสิริกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

0-2271-6284 ต่อ 6284

นางสาวกุสุมา แกล้วทนงค์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

0-2271-6284 ต่อ 6345

นางดาริณี วงค์ชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

0-2271-6284 ต่อ 6345 

- ว่าง - 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

 

นางสาวจิรภัทร อรุณจรัส

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

0-2271-6284 ต่อ 6345 
 

นายศุภกร ทองคำ

พนักงานธุรการ ส.4

0-2271-6284 ต่อ 6345 
 

นางนพวรรณ ทองคำ

พนักงานธุรการ ส.4

ช่วยราชการ อทน. 

 

นางสาวมาริษา อินถนอม

เจ้าพนักงานธุรการ

0-2271-6284 ต่อ 6345 
 
 

นายอมเรศ นทีทอง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

0-2271-6284 ต่อ 6345 
 
  อำนาจหน้าที่
          มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตาม  ประเมินผล  จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล  มติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการรัฐมนตรี  รวมถึงรายงาน  ผลงานประจำปีทั้งของรับบาล  และของกรม  ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย