ส่วนประสานติดตามและประเมินผล

นางนุชจรี ทีฆะ

ผู้อำนวยการส่วนประสานติดตามและประเมินผล

0-2271-6000 ต่อ 6323

นายขวัญชัย พร้อมสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

0-2271-6284

นางสาวพาจิรัฐต์  เอี่ยวสิริกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

0-2271-6284

นางสาวกุสุมา แกล้วทนงค์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

0-2271-6284

- ว่าง -

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 

- ว่าง - 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 

นางสาวจิรภัทร อรุณจรัส

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

0-2271-6284

นายศุภกร ทองคำ

พนักงานธุรการ ส.4

0-2271-6000 ต่อ 6345

นางนพวรรณ ทองคำ

พนักงานธุรการ ส.4

0-2271-6000 ต่อ 6345

นางสาวมาริษา อินถนอม

เจ้าพนักงานธุรการ

0-2271-6000 ต่อ 6345

นายอมเรศ นทีทอง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

0-2271-6000 ต่อ 6345อำนาจหน้าที่

มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตาม  ประเมินผล  จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล  มติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการรัฐมนตรี  รวมถึงรายงาน  ผลงานประจำปีทั้งของรับบาล  และของกรม  ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย