ส่วนวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ

นายพงษ์พันธุ์ สุรินทร์

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ

 0-2271-6000 ต่อ 6340 

นายบุญยฤทธิ์ นันทขว้าง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

0-2271-6000 ต่อ 6326

นางสาวปภา  จิตสุภานันท์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 0-2271-6000 ต่อ 6285

นายพศิน เดชาธนารัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

 0-2271-6000 ต่อ 6429  

- ว่าง -

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 

- ว่าง -

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 

นางสาวมัทนิน ศรีทองคงทิชา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 0-2271-6000 ต่อ 6326

นางสาวฉัตรกมล ภู่เพชร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 0-2271-6000 ต่อ 6341

นางสาวน้ำฝน เรืองมาลัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 0-2271-6000 ต่อ 6338

นายอังคาร สุฐิติวนิช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 0-2271-6000 ต่อ 6429

นายกันตเอนก  มิ่งประยูร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

0-2271-6000 ต่อ 6326อำนาจหน้าที่

มีหน้าที่รับผิดชอบวิเคราะห์  กลั่นกรองแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์  จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี  แผนปฏิบัติการ  แผนงบประมาณ  วิเคราะห์ระดับความสำเร็จการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) รวมทั้ง ควบคุม  กำกับ  ติดตาม  ประเมินผลตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย