ส่วนนโยบายและแผน

-ว่าง-

ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผน

0-2271-6000 ต่อ 6281

- ว่าง -

วิศวกรชำนาญการพิเศษ

 

- ว่าง -  

วิศวกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 

นางสาวกันตพิมพ์ พานิชย์ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รก.ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนโครงการพระราชดำริ

- ว่าง - 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 

- ว่าง -  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 

นางสาววไลพร  กำเหนิดศิริ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน

0-2271-6000 ต่อ 6280

นางสาวกัลยาณี  หารฤทา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน

0-2271-6000 ต่อ 6280

นางสุจินดา  ผ่องสว่าง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-2271-6000 ต่อ 6280

นางสาววรรณจำรูญ ศรีงาม  

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน

 0-2271-6000 ต่อ 6280

นายประภัทร วารีศรี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน

0-2271-6000 ต่อ 6324

- ว่าง -

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

       อำนาจหน้าที่

     มีหน้าที่รับผิดชอบเสนอนโยบายและแผนแม่บท  มาตรการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  พัฒนา  อนุรักษ์  และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ  แผนยุทธศาสตร์กรมทรัพยากรน้ำ  แผน SDGs  ในส่วนที่เกี่ยวข้อง แผนบริหารความเสี่ยง รวมถึงการเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี  ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย