กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1 มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(1) ศึกษา ประเมินศักยภาพและวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ กำหนดหลักเกณฑ์รูปแบบและวางระบบโครงข่ายควบคุมและดำเนินการโครงการก่อสร้าง

การพัฒนา การบริหารจัดการ การปรับปรุง การบำรุงรักษาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบ

(2) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างเพื่อการพัฒนาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

(3) ให้การสนับสนุนและคำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ การพัฒนาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำให้กับหน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(4) พัฒนาและจัดทำมาตรฐาน ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และคู่มือด้านการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำ

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดีมอบหมาย