วิสัยทัศน์

 “แหล่งน้ำธรรมชาติและพื้นที่ชุ่มน้ำได้ รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  ภายใต้ความสมดุลระหว่างระบบนิเวศ  เศรษฐกิจและสังคมโดยให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชน”

 

พันธกิจของสำนัก

 1.  กำหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์ จัดทำข้อกำหนดโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบำรุงรักษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำของแหล่งน้ำธรรมชาติและปรับปรุงอาคาร สิ่งก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.  กำหนดมาตรการและการป้องกันเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
3.  เฝ้าระวังและควบคุมการใช้และอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติ ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ
4.  ให้ การสนับสนุนและคำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ให้กับคณะกรรมการลุ่มน้ำ หน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
5.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

เป้าประสงค์ของสำนัก

 1. แหล่งน้ำธรรมชาติและพื้นที่ชุ่มน้ำได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู และบำรุงรักษาให้ใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน
2. มีรูปแบบมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแลบำรุงรักษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำของแหล่งน้าธรรมชาติและปรับปรุงอาคาร สิ่งก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีหลักเกณฑ์มาตรการและการป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
4. มีองค์ความรู้สนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ให้กับคณะกรรมการลุ่มน้ำ หน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
5. มีฐานข้อมูลทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำครอบคลุมทั่วประเทศ