ส่วนแผนงานและประเมินผล

 

นางกานดา คูประเสริฐ
ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

อำนาจหน้าที่
1.  พิจารณา เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าหน่วยงาน เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบบริหารภายในหน่วยงาน ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึงการปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงาน การปรับกลไกวิธีการบริหารราชการ วิธีการปฏิบัติงานของข้าราชการ การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม และค่านิยมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2.  ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้สอดคล้องและเป็นไปแนวทางเดียวกันกับ นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์กรม
3.  จัดวาง /พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการแผนงาน และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน รวมถึงการประสาน ติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการ แผนงาน และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
4.  ประสานและจัดทำแผนงาน/โครงการของสำนักงาน ศูนย์ โดยบูรณาการแผนงานโครงการของทุกส่วน/ฝ่าย ให้เป็นแผนเดียวกัน
5.  ประสานและการดำเนินการ่วมกับหน่วยงานต่างๆ และหน่วยงานภายในกรม เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการ แผนงาน และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ
6.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

 
น.ส.พัชรี  พูลเกิด
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายรวิศ  เกิดสมบัติ
วิศวกรโยธาชำนาญการ 

นายศุภณัฏฐ์ ค่าแพง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
       
 


นางสาวนภัสสร โคตรบัว
วิศวกรโยธา