ส่วนมาตรการ


นายคมสัน  สัจจะวรรณคุณ
ผู้อำนวยการส่วนมาตรการ
อำนาจหน้าที่
1.  กำหนดมาตรการและสนับสนุนการดำเนินการ ควบคุม กำกับ ติดตามและตรวจสอบการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบำรุงรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้งแก้ไขปัญหาผลกระทบและการบุกรุกแหล่งน้ำธรรมชาติและปรับปรุงอาคารสิ่ง ก่อสร้าง แหล่งน้ำเดิมและเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.  อำนวยการ สนับสนุนให้มีระบบเครือข่ายการเฝ้าระวัง กำกับ ดูแลและตรวจสอบปริมาณน้ำ คุณภาพน้ำและประสานติดตาม รายงานสถานการณ์และแก้ไขปัญหาระหว่างการปฏิบัติการ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบำรุงรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ
3.  ให้คำปรึกษา และสนับสนุนเทคนิค วิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการควบคุม กำกับ ติดตาม และตรวจสอบ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบำรุงรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติและปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างแหล่งน้ำ เดิมและที่เสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ
    
 
นายศาสตริน โรจน์วัฒนกุล
วิศวกรโยธาปฎิบัติการ
นางสาวสุทธิณี  น้อยเหลือ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

 


นายประสิทธิ์  เถลิงลาภ
นายช่างโยธาอาวุโส
       
 
นายพรรณพ  แย้มเกตุ
นายช่างโยธาอาวุโส


นายนพดล  อินชนะ
วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน

 นายภาวัต  สีสุขสาม
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

       
 


น.ส.พัชรพรรณ  บำรุงพาณิชย์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


น.ส.วริศรา  ปานหัตถา 
วิศวกรโยธา


วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
       
 

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

นายพนธวัฒน์  อัมวรรณ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
       
   

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ