ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน

ว่าง
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน

อำนาจหน้าที่
1.  กำหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์ จัดทำข้อกำหนดในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบำรุงรักษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำของแหล่งน้ำธรรมชาติและปรับปรุงอาคาร สิ่งก่อสร้าง แหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.  อำนวยการให้การสนับสนุน และคำแนะนำด้านเทคนิค วิชาการในด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปรับปรุงและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ให้กับคณะกรรมการลุ่มน้ำ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
3.  ติดตามการ ประเมินผลการดำเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปรับปรุง และบำรุงรักษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและมาตรฐานที่กำหนดไว้
4.  ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู  ปรับปรุง และบำรุงรักษาให้แก่สาธารณชน
5.  จัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปรับปรุง และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
6.  ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางเทคนิควิชาการต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ
   
 

 
นายเก่ง  พุทธอรุณ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการวิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายวิษณุ พิบูลย์ธัญญะ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
       
 
นายอมร  เสียงชอบ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
 นายช่างโยธาชำนาญงาน