ส่วนวางแผน

 

นางสาวศิริลักษณ์  ศรีบุญวงศ์
ผู้อำนวยการส่วนวางแผน

อำนาจหน้าที่
1.  รวบรวมข้อมูล แผนและความต้องการโครงการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ  รวมทั้งข้อมูลโครงการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิม เพื่อวิเคราะห์และรายงานสถานการณ์ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ
2.  พิจารณากลั่นกรองโครงการและงบประมาณ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี และแผนระยะสั้น / กลาง / ยาว
3.  วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประสานงานในการให้ความสนับสนุนและควบคุมงบประมาณค่าวิเคราะห์ความเหมาะสม ค่าสำรวจออกแบบ และค่าตรวจสอบโครงการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ
4.  ติดตามประเมินผลโครงการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำที่ได้ก่อสร้างไว้แล้ว เพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ของโครงการ
5.  ศึกษา ประเมินศักยภาพ วิเคราะห์ความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อวางแผนงานให้สอดคล้องกับแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ลุ่ม น้ำ
6.  ให้คำปรึกษา สนับสนุนเทคนิควิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านศักยภาพและความเหมาะสมโครงการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ
    

 

 
นายองอาจ  วราอัศวปติ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายวันเสด็จ  จันทร์สุวรรณ
วิศวกรโยธาชำนาญการ 

นายวศิน  แจ่มสากล
วิศวกรโยธาชำนาญการ
       
 
นางภาวดี  พลับแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญ

 

นายฐิติวัฒน์ สุคนธประดิษฐ์
วิศวกรโยธาชำนาญการ


นางสาวมนัสนันท์ ธนกุลวุฒิโรจน์
วิศวกรโยธาชำนาญการ