ส่วนอำนวยการ

นางสาวเยาวลักษณ์  ร้องเกาะเกิด
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

  

อำนาจหน้าที่ 

       งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานการเงิน  บัญชี  พัสดุ และงานด้านบุคคลของสำนัก  ประสานราชการต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น  ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 
น.ส.ปภาดา  กรณวงศ์
จพง.ธุรการชำนาญงาน

 
นายศรานนท์  วิโรจน์วิทย์
จพง.ธุรการชำนาญงาน

  
น.ส.พัชรินทร์  เนตรทิพย์
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

 
นางสุทธิกานต์ ชูจันทึก
จพง.ธุรการ


น.ส.สุพรรณี  พันทอง
จนท.บริหารงานทั่วไป

น.ส.สุวรรยา  ดีภาพร
จนท.บริหารงานทั่วไป