วิสัยทัศน์

 “แหล่งน้ำธรรมชาติและพื้นที่ชุ่มน้ำได้ รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  ภายใต้ความสมดุลระหว่างระบบนิเวศ  เศรษฐกิจและสังคมโดยให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชน”