สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ ชั้น 5
180/3 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-271-6000 ต่อ 6523 แฟกซ์ 02-298-6602