แผนงาน

1 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองตีนดอย อ.สามเงา จ.ตาก
2 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขมหลวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง
3
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงกิว อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
4
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์


ผลงาน

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักฯ ประจำเดือนมกราคม 2556

รายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน (ผลงาน/ผลเบิกจ่าย) ทุกกิจกรรม/ทุกโครงการ ในความรับผิดชอบของสำนักฯ ประจำเดือนมกราคม 2556 ประกอบด้วย

     1. งบประมาณตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 3 โครงการ
     2. งบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2553 จำนวน 1 โครงการ
     3. งบลงทุน
         - โครงการผูกพันกงบประมาณข้ามปี 2554 - 2557 จำนวน 10 โครงการ
         - จ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ ประเภอหนอง/บึงและทางระบายน้ำ) ปีงบประมาณ 2555 จำนวน 5 กลุ่มสัญญา
     4. งบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2555 จำนวน 1 โครงการ
     5. งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประจำปีงบประมาณ 2555 จำนวน 1 โครงการ

                                               คลิกดูข้อมูล