โครงสร้างสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

 
นายอำมาตย์  สุธรรมจรัส
ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ


 นายชูชาติ นารอง

รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการอนุรักษ์แหล่งน้ำ

 

นายสัณห์  เข็มประสิทธิ์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

 


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางอำไพ  ณะนวล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 อำนาจหน้าที่ 
1.  ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไปงานการเจ้าหน้าที่ งานควบคุมและพัสดุ และจัดทำงบประมาณด้านบริหารทั่วไปของสำนักงาน
2.  ดำเนินการจัดทำแผนการจัดหาการทำทะเบียนควบคุมและซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน
 
นางสุมาลี  จิระสุข
จพง.ธุรการชำนาญงาน

น.ส.พงษ์ลัดดา  เทียนกริม
จพง.ธุรการชำนาญงาน

น.ส.ปภาดา  กรณวงศ์
จพง.ธุรการชำนาญงาน
 
 
น.ส.ยุพดี  ผ่องพัฒน์
พนักงานพิมพ์ ชั้น 4 


น.ส.สวรรยา  ดีภาพร
จนท.บริหารงานทั่วไป
 
น.ส.สุพรรณี  พันทอง
จนท.บริหารงานทั่วไป
 
   

   
         


        

ส่วนวางแผน

นายประวิทย์  บุตรดีเลิศ
ผู้อำนวยการส่วนวางแผน

อำนาจหน้าที่
1.  รวบรวมข้อมูล แผนและความต้องการโครงการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ  รวมทั้งข้อมูลโครงการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิม เพื่อวิเคราะห์และรายงานสถานการณ์ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ
2.  พิจารณากลั่นกรองโครงการและงบประมาณ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี และแผนระยะสั้น / กลาง / ยาว
3.  วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประสานงานในการให้ความสนับสนุนและควบคุมงบประมาณค่าวิเคราะห์ความเหมาะสม ค่าสำรวจออกแบบ และค่าตรวจสอบโครงการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ
4.  ติดตามประเมินผลโครงการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำที่ได้ก่อสร้างไว้แล้ว เพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ของโครงการ
5.  ศึกษา ประเมินศักยภาพ วิเคราะห์ความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อวางแผนงานให้สอดคล้องกับแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ลุ่ม น้ำ
6.  ให้คำปรึกษา สนับสนุนเทคนิควิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านศักยภาพและความเหมาะสมโครงการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ
    
 
นายองอาจ  วราอัศวปติ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายนิทัศน์  พรมพันธุ์
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายจิรวิทย์  อุตส่าห์
วิศวกรโยธาชำนาญการ
มาช่วยราชการจาก สทภ.9
 
         
 
นายอัษฎา  ทีฆะ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นางสาวพุทธิกุล  ทองเนื้อสุก
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายวศิน  แจ่มสากล
วิศวกรโยธาชำนาญการ
 
         
 
นายอาคม อาชญาเสน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

นางภาวดี  กลับฉิ่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
   
     
    

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน


นายชูชาติ นารอง

ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน
อำนาจหน้าที่
1.  กำหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์ จัดทำข้อกำหนดในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบำรุงรักษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำของแหล่งน้ำธรรมชาติและปรับปรุงอาคาร สิ่งก่อสร้าง แหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.  อำนวยการให้การสนับสนุน และคำแนะนำด้านเทคนิค วิชาการในด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปรับปรุงและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ให้กับคณะกรรมการลุ่มน้ำ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
3.  ติดตามการ ประเมินผลการดำเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปรับปรุง และบำรุงรักษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและมาตรฐานที่กำหนดไว้
4.  ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู  ปรับปรุง และบำรุงรักษาให้แก่สาธารณชน
5.  จัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปรับปรุง และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
6.  ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางเทคนิควิชาการต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ
   
 
นายชนะ  เรืองวุฒิปัญญา
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 
นายธนภัทร  วีระเกียรติ
วิศวกรโยธาชำนาญการ
 
นางกานดา  คูประเสริฐ
วิศวกรโยธาชำนาญการ
 
         
   
นายวิษณุ พิบูลย์ธัญญะ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 
นายวิศาล  จารุวุฒิพงค์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายฐิติวัฒน์  สุคนธประดิษฐ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 
         
 
น.ส.มนัสนันท์  ธนกุลวุฒิโรจน์
วิศวกรโยธาชำนาญการ
มาช่วยราชการจาก สทภ.5
 
นายเก่ง  พุทธอรุณ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 
ส.อ.นวพล  เรืองเดช
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
         
 
นายวันชนะ  ดำป่านรัตน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายอมร  เสียงชอบ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายอโนชา  ชูชีพ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 
         
   
นางฉวีวรรณ  รัตนจันทร์
พนักงานพิมพ์ ส 4
   
     
    

ส่วนมาตรการ


นายนิทัศน์  สุดดีพงษ์
ผู้อำนวยการส่วนมาตรการ
อำนาจหน้าที่
1.  กำหนดมาตรการและสนับสนุนการดำเนินการ ควบคุม กำกับ ติดตามและตรวจสอบการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบำรุงรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้งแก้ไขปัญหาผลกระทบและการบุกรุกแหล่งน้ำธรรมชาติและปรับปรุงอาคารสิ่ง ก่อสร้าง แหล่งน้ำเดิมและเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.  อำนวยการ สนับสนุนให้มีระบบเครือข่ายการเฝ้าระวัง กำกับ ดูแลและตรวจสอบปริมาณน้ำ คุณภาพน้ำและประสานติดตาม รายงานสถานการณ์และแก้ไขปัญหาระหว่างการปฏิบัติการ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบำรุงรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ
3.  ให้คำปรึกษา และสนับสนุนเทคนิค วิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการควบคุม กำกับ ติดตาม และตรวจสอบ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบำรุงรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติและปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างแหล่งน้ำ เดิมและที่เสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ
    
 
นายสมชาย  มากประดิษฐ์
วิศวกรโยธาชำนาญการ

น.ส.สุทธิณี  น้อยเหลือ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายวันเสด็จ  จันทร์สุวรรณ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 
         
 
นายรวิศ  เกิดสมบัติ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

 


นายมนตรี  ปาลรัตน์
วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน
(ช่วยราชการ สทภ.8)

 

 นายธนวัฒน์  จันทรานุพนธ์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

 
         
 


น.ส.พัชรพรรณ  บำรุงพาณิชย์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


นายประสิทธิ์  เถลิงลาภ
นายช่างโยธาอาวุโส

นายคุณัชญ์  มาลีหวน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
         
   


นายภิญโญ  วรศาสน์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(ช่วยราชการ สทภ.7)

   
     
  

ส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทรัพยากรน้ำ


นางวลิตา  ชวนขยัน
ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทรัพยากรน้ำ
 
อำนาจหน้าที่
1.  รวบรวมข้อมูล  เทคนิค วิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์  นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการ
2.  ดำเนินการด้านวิชาการ ประสาน สนับสนุน ให้คงำปรึกษาด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมกับสำนักต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.  พิจารณากลั่นกรอง และวิเคราะห์รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ
4.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
    
   
นายศุภณัฏฐ์  ค่าแพง
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
   
 
    

ส่วนยุทธศาสตร์

นายนิติพันธุ์ ตรงการดี
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
1.  พิจารณา เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าหน่วยงาน เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบบริหารภายในหน่วยงาน ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึงการปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงาน การปรับกลไกวิธีการบริหารราชการ วิธีการปฏิบัติงานของข้าราชการ การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม และค่านิยมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2.  ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้สอดคล้องและเป็นไปแนวทางเดียวกันกับ นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์กรม
3.  จัดวาง /พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการแผนงาน และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน รวมถึงการประสาน ติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการ แผนงาน และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
4.  ประสานและจัดทำแผนงาน/โครงการของสำนักงาน ศูนย์ โดยบูรณาการแผนงานโครงการของทุกส่วน/ฝ่าย ให้เป็นแผนเดียวกัน
5.  ประสานและการดำเนินการ่วมกับหน่วยงานต่างๆ และหน่วยงานภายในกรม เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการ แผนงาน และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ
6.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 
นายภาสกร คอนสาย
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 
นายเทิดเกียรติ  ควรหัตถ์
วิศวกรโยธา