นายธีระชุณ  บุญสิทธิ์


ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ


 (ว่าง)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการอนุรักษ์แหล่งน้ำ

 

นายสัณห์  เข็มประสิทธิ์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

 


ส่วนอำนวยการ

(ว่าง)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

  

อำนาจหน้าที่ 

       งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานการเงิน  บัญชี  พัสดุ และงานด้านบุคคลของสำนัก  ประสานราชการต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น  ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 
น.ส.ปภาดา  กรณวงศ์
จพง.ธุรการชำนาญงาน

 
นายศรานนท์  วิโรจน์วิทย์
จพง.ธุรการชำนาญงาน

  
น.ส.พัชรินทร์  เนตรทิพย์
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

 
นางสุทธิกานต์ ชูจันทึก
จพง.ธุรการ


น.ส.สุพรรณี  พันทอง
จนท.บริหารงานทั่วไป

น.ส.สุวรรยา  ดีภาพร
จนท.บริหารงานทั่วไป

       
        

ส่วนวางแผน

 

นางสาวศิริลักษณ์  ศรีบุญวงศ์
ผู้อำนวยการส่วนวางแผน

อำนาจหน้าที่
1.  รวบรวมข้อมูล แผนและความต้องการโครงการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ  รวมทั้งข้อมูลโครงการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิม เพื่อวิเคราะห์และรายงานสถานการณ์ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ
2.  พิจารณากลั่นกรองโครงการและงบประมาณ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี และแผนระยะสั้น / กลาง / ยาว
3.  วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประสานงานในการให้ความสนับสนุนและควบคุมงบประมาณค่าวิเคราะห์ความเหมาะสม ค่าสำรวจออกแบบ และค่าตรวจสอบโครงการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ
4.  ติดตามประเมินผลโครงการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำที่ได้ก่อสร้างไว้แล้ว เพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ของโครงการ
5.  ศึกษา ประเมินศักยภาพ วิเคราะห์ความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อวางแผนงานให้สอดคล้องกับแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ลุ่ม น้ำ
6.  ให้คำปรึกษา สนับสนุนเทคนิควิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านศักยภาพและความเหมาะสมโครงการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ
    

 

 
นายองอาจ  วราอัศวปติ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายอัษฎา  ฑีฆะ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายศุภณัฏฐ์ ค่าแพง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

       
 
นายวศิน  แจ่มสากล
วิศวกรโยธาชำนาญการ


นางกานดา  คูประเสริฐ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ไปปฏิบัติราชการ สปท.)


นางภาวดี  พลับแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

       
 
นางสาวสุทธิณี  น้อยเหลือ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายวันเสด็จ  จันทร์สุวรรณ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 


น.ส.พุทธิกุล ทองเนื้อสุก
วิศวกรโยธาชำนาญการ 

(ไปปฏิบัติราชการ สทนช.)

     
    

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน

นายสุชาติ ศิริจังสกุล
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน

อำนาจหน้าที่
1.  กำหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์ จัดทำข้อกำหนดในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบำรุงรักษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำของแหล่งน้ำธรรมชาติและปรับปรุงอาคาร สิ่งก่อสร้าง แหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.  อำนวยการให้การสนับสนุน และคำแนะนำด้านเทคนิค วิชาการในด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปรับปรุงและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ให้กับคณะกรรมการลุ่มน้ำ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
3.  ติดตามการ ประเมินผลการดำเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปรับปรุง และบำรุงรักษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและมาตรฐานที่กำหนดไว้
4.  ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู  ปรับปรุง และบำรุงรักษาให้แก่สาธารณชน
5.  จัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปรับปรุง และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
6.  ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางเทคนิควิชาการต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ
   
 


นายธนภัทร  วีระเกียรติ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ไปช่วยราชการ สทภ.4.)

 
ส.อ.นวพล  เรืองเดช
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายวิษณุ พิบูลย์ธัญญะ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
       
    
นายเก่ง  พุทธอรุณ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ว่าง) 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


(ว่าง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน 

       
 


นายอมร  เสียงชอบ
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นางฉวีวรรณ  รัตนจันทร์
พนักงานพิมพ์ ส 4

 

  

นายฐิติวัฒน์ สุคนธประดิษฐ์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(มาช่วยราชการจาก สทภ.1)

       
     
    

ส่วนมาตรการ


นายคมสัน  สัจจะวรรณคุณ
ผู้อำนวยการส่วนมาตรการ
อำนาจหน้าที่
1.  กำหนดมาตรการและสนับสนุนการดำเนินการ ควบคุม กำกับ ติดตามและตรวจสอบการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบำรุงรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้งแก้ไขปัญหาผลกระทบและการบุกรุกแหล่งน้ำธรรมชาติและปรับปรุงอาคารสิ่ง ก่อสร้าง แหล่งน้ำเดิมและเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.  อำนวยการ สนับสนุนให้มีระบบเครือข่ายการเฝ้าระวัง กำกับ ดูแลและตรวจสอบปริมาณน้ำ คุณภาพน้ำและประสานติดตาม รายงานสถานการณ์และแก้ไขปัญหาระหว่างการปฏิบัติการ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบำรุงรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ
3.  ให้คำปรึกษา และสนับสนุนเทคนิค วิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการควบคุม กำกับ ติดตาม และตรวจสอบ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบำรุงรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติและปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างแหล่งน้ำ เดิมและที่เสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ
    
 
(ว่าง)
วิศวกรโยธาปฎิบัติการ/ชำนาญการ


นางวลิตา  ชวนขยัน
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

(ช่วยราชการสำนักงานเลขานุการกรม)


นายประสิทธิ์  เถลิงลาภ
นายช่างโยธาอาวุโส
       
 
นายพรรณพ  แย้มเกตุ
นายช่างโยธาอาวุโส


นายนพดล  อินชนะ
วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน

 นายธนวัฒน์  จันทรานุพนธ์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

       
 


น.ส.พัชรพรรณ  บำรุงพาณิชย์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


น.ส.วริศรา  ปานหัตถา 
วิศวกรโยธา

(ว่าง)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
       
 
(ว่าง)
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

(ว่าง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ว่าง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
       
   
(ว่าง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

      

ส่วนแผนงานและประเมินผล

นายนิติพันธุ์ ตรงการดี
ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

อำนาจหน้าที่
1.  พิจารณา เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าหน่วยงาน เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบบริหารภายในหน่วยงาน ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึงการปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงาน การปรับกลไกวิธีการบริหารราชการ วิธีการปฏิบัติงานของข้าราชการ การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม และค่านิยมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2.  ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้สอดคล้องและเป็นไปแนวทางเดียวกันกับ นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์กรม
3.  จัดวาง /พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการแผนงาน และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน รวมถึงการประสาน ติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการ แผนงาน และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
4.  ประสานและจัดทำแผนงาน/โครงการของสำนักงาน ศูนย์ โดยบูรณาการแผนงานโครงการของทุกส่วน/ฝ่าย ให้เป็นแผนเดียวกัน
5.  ประสานและการดำเนินการ่วมกับหน่วยงานต่างๆ และหน่วยงานภายในกรม เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการ แผนงาน และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ
6.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

 
น.ส.พัชรี  พูลเกิด
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายรวิศ  เกิดสมบัติ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
 
นายเภาวัต  ลีสุกสาม
วิศวกรโยธา