วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม สอน. ชั้น 5 กรมทรัพยากรน้ำ โดยมีนายนิติพันธุ์ ตรงการดี ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล เป็นผู้ชี้แจงทำความเข้าใจในรายละเอียดของแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) จำนวน 5 ตัวชี้วัดย่อย (i1-i30) ให้แก่เจ้าหน้าที่ สอน.ได้รับทราบ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป พร้อมทั้งร่วมกันถ่ายภาพเชิงสัญลักษณ์แสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ