เครื่องกรองน้ำในอากาศ

         ภายใน พ.ศ.2568 ครึ่งหนึ่งของประชากรโลกจะเผชิญกับภาวะขาดแคลนน้ำ ปริมาณของประชากรที่เพิ่มขึ้น ภาวะโลกร้อน และจำนวนแหล่งน้ำดื่มที่ลดน้อยลง ล้วนส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำรุนแรง โดยในประเทศไทย น้ำก็เป็นปัญหาเรื้อรังเช่นกัน เห็นได้จากภัยพิบัติน้ำท่วมและสถานการณ์น้ำแล้ง เนื่องจากปัญหาน้ำส่งผลกระทบที่รุนแรง ทั้งในด้านสุขภาพ การเกษตร เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระดับนานาชาติ ทำให้ในปัจจุบัน ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการค้นหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาอันรุนแรงนี้ได้อย่างยั่งยืน

          Air Water Generator คือเครื่องผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์จากโมเลกุลอากาศ สามารถผลิตน้ำที่สะอาดปลอดสารเคมี จากระบบ Air Moisture Extraction System ซึ่งเป็นกระบวนการดึงมวลน้ำในอากาศด้วยระบบไฟฟ้าเพื่อให้ได้น้ำบริสุทธิ์

   

 

หลักการทำงาน

         Air Water Generator มีขั้นตอนการผลิตน้ำโดยการ “ดึงอากาศ” เข้ามาภายในตัวเครื่องจากระบบพัดลมภายใน ผ่านแผงกรองฝุ่นและเชื้อโรค Electrostatiqueจากนั้นอากาศจะพัดเข้าสู่ภาวะห้องเย็นเป็นขั้นแรกจากอุณหภูมิน้ำที่ระดับอากาศภายนอกสูงกว่า โดยใช้เครื่อง Codenser, Compressor และFan ในการทำให้อากาศในตัวเครื่องเย็น เมื่อเกิดอุณหภูมิที่ต่างกัน จึงทำให้อากาศเกิดการควบแน่นผ่านในตัวเครื่อง และเกิดหยดน้ำมากักเก็บในที่เก็บน้ำ

          น้ำที่ได้จากการกลั่นตัวไหลผ่านตะแกรงกรองชั้นแรกจากไส้กรอง Zeolite ซึ่ง ไส้กรองนี้คือ สารประกอบ    อะลูมิโนซิลิเกตและนำมาสังเคราะห์ให้เป็นตัวกรอง (การทำงานคล้ายถ่าน ) เพื่อทำการดับกลิ่นต่างๆ ที่อาจติดมากับน้ำ กรองฝุ่นละอองออกอีกส่วน จากนั้น จะผ่านการฆ่าเชื้อโดยเครื่อง Ozone Generator แล้วจึงสามารถนำมาบริโภคได้หากเปรียบเทียบความสะอาดระหว่างน้ำกรองกับน้ำในอากาศแล้ว น้ำกรองยังคงมีสารเจือปนอยู่ ซึ่งระบบกรองไม่ละเอียดเท่าเครื่องกรอกน้ำในอากาศ อีกทั้งน้ำในอากาศเป็นน้ำบริสุทธิ์ที่ไม่ผ่านการใช้งาน

          นอกจากนี้ยังมีเครื่องกรองน้ำในอากาศที่มีกำลังผลิตน้ำเหมาะสมกับภาคอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ำในปริมาณมากจะต้องเสียค่าน้ำอย่างมหาศาล แต่เครื่องกรองน้ำในอากาศ จะใช้พลังงานไฟฟ้าในการผลิต ซึ่งสามารถลดต้นทุนโดยพลังงานหมุนเวียนจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังทดแทน สามารถลดต้นทุนได้อย่างมาก

          เนื่องจากเทคโนโลยีนี้เป็นอะไรที่ใหม่กับคนไทยมาก จึงอยากสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับน้ำในอากาศ สามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และลดการใช้ขวดพลาสติกที่เกิดจากขวดน้ำดื่ม ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

 

ที่มา :

  1. ECOLOTECH เครื่องกรอกน้ำในอากาศ สะอาดดื่มได้https://cheechongruay.smartsme.co.th/content/20198

สืบค้นเมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

  1. การดูดซับด้วย Zeolite. https://www.sod.co.th/zeolite. สืบค้นเมื่อวันพุที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
  2. 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Atmospheric_water_generator

สืบค้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564