Sponge city…เมืองฟองน้ำ

 

       เมืองฟองน้ำ หมายถึง เมืองที่มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและภัยธรรมชาติ สามารถดูดซับ กักเก็บ และกรองน้ำให้บริสุทธิ์ในช่วงหน้าฝน และปล่อยน้ำออกมาใช้ประโยชน์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของระบบนิเวศและลดการเกิดน้ำท่วมในเมือง

แนวคิดเมืองฟองน้ำ(Sponge City)เป็นแนวคิดที่มาจากประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาและแคนนาดา รวมทั้งประเทศจีน การเปลี่ยนทั้งเมืองให้เป็นเหมือนฟองน้ำที่สามารถให้น้ำซึมผ่านแล้วไปสะสมในชั้นใต้ดินเพื่อช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งหรือภัยอุทกภัย เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก จึงทำให้เกิดโมเดล หรือนวัตกรรมใหม่ ในการเปลี่ยนน้ำเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น

       1. เปลี่ยนแปลงถนนให้น้ำสามารถซึมผ่านได้ โดยการสร้างถนนหรือทางเดินต่างๆ โดยใช้วัสดุที่ดูดซึมน้ำได้เร็วกว่าปกติ ซึ่งกรรมวิธีการผลิตที่ทำให้พื้นผิวมีรูพรุน สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว

        2. การเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อดูดซึมน้ำให้มากขึ้น อาจจะเป็นการสร้างสวนสาธารณะให้มากขึ้นทั้งบนพื้นราบ หรือบนอาคารต่างๆ เพื่อชะลอน้ำที่ไหลลงสู่ถนน และดูดซึมเก็บไว้ใช้ประโยชน์

                   

         ทฤษฎีเมืองฟองน้ำนี้เป็นหลักการบริหารจัดการน้ำรูปแบบหนึ่งที่มีทั้งความง่ายและความยากหากนำมาแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ  หรือเมืองอื่นๆ ที่เกิดจากฝนที่มีปริมาณมากจนระบบระบายน้ำและพื้นที่รับน้ำที่มีโครงสร้างระบบที่มีอายุใช้งานเป็นเวลานาน ซึ่งไม่สามารถรองรับได้ ปัญหาสำคัญจึงอยู่ที่การหาพื้นที่สำหรับกักเก็บน้ำ ที่ไม่ใช่การแก้ไขด้วยระบบระบายน้ำที่เป็นท่อและอุโมงค์ แต่คือการใช้พื้นที่ทุกส่วนของเมือง

 

 ที่มา:

  1. City Cracker https://citycracker.co/city-design/spongecity/

  1. โพสต์จากเพจ นิติ รักความถูกต้อง คนตรงรักความถูกต้อง https://www.facebook.com/prajok.khi/posts/1778667499058069/

ที่มาของรูป

  1. https://www.creativemove.com/creative/topmix-permeable/

  2. http://www.homedec.in.th/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2/

https://citycracker.co/city-design/spongecity/