เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 กรมทรัพยากรน้ำ นำโดยนายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมคณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร ในการนี้ สำนักบริหารจัดการน้ำได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักฯ ร่วมบริจาคโลหิตดังกล่าว

     

ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารจัดการน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 02 271 6000 ต่อ 6710  โทรสาร 02 298 6609  www.prapathai.com

    เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ร่างหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวทางการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน โดยมีนายสมนึก สุขช่วย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานเปิดการประชุม และนางจรรยา ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ร่างหลักเกณฑ์มาตรฐาน และ แนวทางการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมอนามัย การประปาส่วนภูมิภาค ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 120 คน ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพฯ