สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดประชุมหารือทบทวนค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแผนปฏิบัติการตามภารกิจ ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ในช่วง 2563-2565 และปี 2566-2580 โดยมีนางจรรยา ไตรรัตน์ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ผู้แทนสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ ตลอดจนส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 ผ่านระบบการประชุม Zoom เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 10-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักบริหารจัดการน้ำ ชั้น 7 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ