เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ร่างหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวทางการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน โดยมีนายสมนึก สุขช่วย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานเปิดการประชุม และนางจรรยา ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ร่างหลักเกณฑ์มาตรฐาน และ แนวทางการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมอนามัย การประปาส่วนภูมิภาค ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 120 คน ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพฯ