นายนิรุติ  คูณผล
ผู้อำนวยการกองการจัดสรรน้ำ

 

 

 


ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการจัดการทรัพยากรน้ำ 

 

  นางขนิษฐา ภู่ทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

 

นางสาวพรรณพร สุวรรณ
   วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตการใช้น้ำ

 

นายนิติพันธุ์ ตรงการดี
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตประปาสัมปทาน

 

นางสาวสุญาณี  สุทธิพงศ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานประปา

 

 

นายเจริญชัย จิรชัยรัตนสิน
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนตรวจกำกับการใช้น้ำ 

 

นายอภัยฑูรย์ สุวรรณชูจิต
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ  

                                         
                            

 

         

 

 นายสาธิต ภิรมย์ไชย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล