นางจรรยา ไตรรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ

 

 

 

 

นายไตรสิทธิ์ วิทูรชวลิตวงษ์
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการจัดการทรัพยากรน้ำ 

 

 

       นางบุษกร นางงามสำโรง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

 

นางสาววารุณี  รักษาพล
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

 

นายเจริญชัย  จิรชัยรัตนสิน
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน

 

 

นางสาวสุญาณี  สุทธิพงศ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการ

 

 

นายเอกรัตน์  อาชีวะ
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนกิจการประปาสัมปทาน      

นางสาวพรรณพร  สุวรรณ
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
        ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำ      

 

         

 

 

นายไตรรงค์ ปิมปา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ