นางจรรยา ไตรรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ

 

 

 

 

นายไตรสิทธิ์ วิทูรชวลิตวงษ์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการจัดการทรัพยากรน้ำ 

 

 

       นางบุษกร นางงามสำโรง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

 

นางสาววารุณี  รักษาพล
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

 

นายเจริญชัย  จิรชัยรัตนสิน
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน

 

 

นางสาวสุญาณี  สุทธิพงศ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการ

 

 

นายเอกรัตน์  อาชีวะ
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนกิจการประปาสัมปทาน      

นางสาวพรรณพร  สุวรรณ
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
        ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำ      

 

         

 

 

นายไตรรงค์ ปิมปา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ