นายไตรรงค์ ปิมปา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ

 

 

นางสาวเกษริน เกียรติกุลไพบูลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นางสาวโชติรส โพธิ์ทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นายชวลิต  เพชรภิรมย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

 

 

 

 นายสุเชษฐ อิฐสุวรรณ
นายช่างเทคนิค