นางสาวพรรณพร สุวรรณ
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตการใช้น้ำ

 

 

            
          นางสาวเกษริน  เกียรติกุลไพบูลย์
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 


นายธนินทร มังคละคีรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายรัฐภูมิ นาคขำพันธุ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายอธิษฐ์  พุทธเจริญ
วิศวกรปฏิบัติการ


 


นายชนุดม อังคะนาวิน
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

 


นางสาวณฐพร คำภูเงิน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 


นายสมชาย  ยิ่งผล
พนักงานธุรการ ส4