นางสาวพรรณพร สุวรรณ
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำ

 

 

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

 

นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

นายธีรพล  ธรรมโหร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

วิศวกรปฏิบัติการ

 

 

นางสาวสุรีรัตน์ วิมล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

นายสมชาย ยิ่งผล
พนักงานธุรการ ส 4