นายนิติพันธุ์ ตรงการดี
  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
 ผู้อำนวยการส่วนกิจการประปาสัมปทาน

 

 

 

นายเกรียงศักดิ์ บัวช้าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นายคณาธิป ธีระภคนันท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นายเศกสันติ์ ยังนิ่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นางณปภา พันธุ์แตงไทย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นายจตุรวิทย์  ชินจิตร์
วิศวกรชำนาญการ

 

นายธีรพล ธรรมโหร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

นางทักษิณา พวงมาลี
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

 

 

นายณัฐพล นาคเจือทอง
นายช่างเทคนิค