นางสาวสุญาณี สุทธิพงศ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการ

 

 

นายณรงค์  มาเอียด
วิศวกรเครื่องกล รักษาการในตำแหน่ง
วิศวกรชำนาญการพิเศษ

นายพอจิตต์ ขันทอง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

 

นายศักรภพ แก้วพาที
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

 
นายชนุดม อังคะนาวิน
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

 

นายไพรัช แก้วจินดา
พนักงานธุรการ ส 4