นายเจริญชัย จิรชัยรัตนสิน
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน

 

 

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

 

นายมนตรี ทั่งสุวรรณ์
นายช่างโยธาอาวุโส

 

นางสาวกันติศา นิยม
วิศวกรปฏิบัติการ

 

 

 

 

นางสาวกุลพิฎย์ ปิยวชิรอัมพร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป