นายเจริญชัย จิรชัยรัตนสิน
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนตรวจกำกับการใช้น้ำ

 

 

นายณรงค์ มาเอียด
วิศวกรชำนาญการพิเศษ

 


นายมนตรี  ทั่งสุวรรณ์
นายช่างโยธาอาวุโส

 


นายชวลิต เพชรภิรมย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายศักรภพ แก้วพาที
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

 


นางสาวกันติศา นิยม
วิศวกรปฏิบัติการ

 


นายวสุวัฒน์ แซ่จึง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

 

นางสาวกุลพิฎย์ ปิยวชิรอัมพร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 


นายกิตติพล ดีประดิษฐ์
วิศวกรโยธา