นายเจริญชัย จิรชัยรัตนสิน
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน

 

 

นายมนตรี ทั่งสุวรรณ์
นายช่างโยธาอาวุโส

 

 

 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

 

นางสาวกันติศา นิยม
วิศวกรปฏิบัติการ

 

นายกิตติพล ดีประดิษฐ์
วิศวกรโยธา

นางสาวกุลพิฎย์ ปิยวชิรอัมพร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป