นายสาธิต  ภิรมย์ไชย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

 

 
นางสาวโชติรส โพธิ์ทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 


นางสาวมณีกัญญา  ไชยพิณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

 


 นายธีรพล ธรรมโหร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
                   

 

 

   
นางสาวกรรณิการ์ สันป่าแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
            


นางสาววันวิสา กินจิม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป