นางสาววารุณี รักษาพล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

 

นายสมบัติ รอดทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นายเอกณัท เมธีวุฒิกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นายธนินทร มังคละคีรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นายชนินทร คงพันธุ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ