นางขนิษฐา  ภู่ทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

 

นางสาวกมลทิพย์ แก้วโสภา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางรุ่งทิพย์ พากเพียร
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 

นางทัศนีย์ เพ็ชรกลม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

        นางสาวศิราภรณ์ ดวงคำน้อย         เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 นางสาวขวัญทัย ง่วนกิม
           เจ้าพนักงานธุรการ