นางบุษกร นางงามสำโรง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

 

 

นางสาวกมลทิพย์ แก้วโสภา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางรุ่งทิพย์ พากเพียร
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 

นางทัศนีย์ เพ็ชรกลม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นางสาวศิราภรณ์ ดวงคำน้อย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นางสาวขวัญฤทัย ง่วนกิม
เจ้าพนักงานธุรการ