นายนิรุติ  คูณผล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ

 

 

 


ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการจัดการทรัพยากรน้ำ 

 

  นายไตรรงค์ ปิมปา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

 

นางสาววารุณี  รักษาพล
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

 

นายเจริญชัย  จิรชัยรัตนสิน
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน

 

นางสาวสุญาณี  สุทธิพงศ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการ

 

 

นายนิติพันธ์ุ ตรงการดี
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนกิจการประปาสัมปทาน      

นางสาวพรรณพร  สุวรรณ
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
        ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำ      

 

         

 

 

นายไตรรงค์ ปิมปา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ