กองการจัดสรรน้ำ ชั้น 7 กรมทรัพยากรน้ำ เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400