สำนักบริหารจัดการน้ำ :   อำนาจ และหน้าที่ มีดังนี้

1.พัฒนาวิชาการ มาตรฐาน รูปแบบหลักเกณฑ์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งการพัฒนาระบบและบำรุงรักษาระบบ เพื่อการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว และอื่นๆ
2. ให้การสนับสนุนและคำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการและมาตรฐานหลักเกณฑ์ด้านบริหารจัดการน้ำแก่หน่วยงาน ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
3. ตรวจสอบ กำกับ ดูแลกิจการประปาสัมปทาน
4. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการจัดการทรัพยากรน้ำ :   อำนาจ และหน้าที่ มีดังนี้

1. กำกับดูแลเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การวางแผนระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การพัฒนาระบบและบำรุงรักษา เพื่อการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และอื่น ๆ รวมทั้งการกำหนดมาตรการ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และการจัดทำคู่มือในการดำเนินในการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักวิชาการวิศวกรรม
2. วินิจฉัย และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
3. ให้คำปรึกษา แนะนำด้านเทคนิควิชาการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแก่บุคลากร ภายในกรมฯ และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
4. ประสานงานในระดับที่สูงกว่ากอง ทั้งในสังกัดกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานภายใน

 ส่วนอำนวยการ :   อำนาจ และหน้าที่ มีดังนี้

     มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี พัสดุ และด้านบุคคลของสำนัก ประสานงานราชการต่างๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ส่วนแผนงานและประเมินผล :   อำนาจ และหน้าที่ มีดังนี้

มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภายในสำนัก จัดทำแผนงานโครงการงบประมาณของสำนัก การติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมถึงการจัดทำรายงานของสำนัก ให้บริการ สนับสนุนข้อมูล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

  ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน :   อำนาจ และหน้าที่ มีดังนี้

มีหน้าที่รับผิดชอบศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีด้านการจัดการ การผลิต การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การศึกษา ค้นคว้า กำหนดและพัฒนาเกณฑ์คุณภาพน้ำสะอาดและคุณภาพน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำสะอาด กำหนดมาตรฐานการผลิตจำหน่ายและบำรุงรักษาระบบน้ำ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการผลิตน้ำสะอาด จัดทำแบบแปลนมาตรฐาน ข้อกำหนดและขอบเขตก่อสร้างระบบน้ำ จัดทำหลักสูตร คู่มือ สื่อต้นแบบต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนข้อมูล ให้คำปรึกษา ความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนส่งเสริมการจัดการ :   อำนาจ และหน้าที่ มีดังนี้

มีหน้าที่รับผิดชอบพัฒนาระบบเครือข่ายการเฝ้าระวัง การกำกับดูแล การตรวจสอบมาตรฐานการผลิต มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ กำหนดรูปแบบ กลวิธี หลักสูตรในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงการสนับสนุนข้อมูล ให้คำปรึกษา ความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  ส่วนกิจการประปาสัมปทาน :   อำนาจ และหน้าที่ มีดังนี้

มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแล การประกอบกิจการประปาที่ได้รับสัมปทานให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา รวมถึงเสนอเพื่อพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการประกอบกิจการประปาสัมปทาน กำหนดจัดทำมาตรฐานการประกอบกิจการประปาสัมปทาน รวมถึงการส่งเสริมการประกอบกิจการ ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำทางด้านเทคนิค วิชาการ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย                                                

  ส่วนจัดสรรน้ำ :   อำนาจ และหน้าที่ มีดังนี้

มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการใช้น้ำ พัฒนาวิชาการ รูปแบบ จัดลำดับความสำคัญให้สอดคล้องกับความต้องการน้ำด้านอุปโภคบริโภคอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและอื่นๆ ทั้งกรณีการจัดสรรน้ำภายในระบบลุ่มน้ำ การประเมินความต้องการน้ำในด้านต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนข้อมูล ให้คำปรึกษา ความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดสรรน้ำ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  ส่วนวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ :   อำนาจ และหน้าที่ มีดังนี้

มีหน้าที่รับผิดชอบพัฒนาวิชาการ เทคโนโลยี และกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ การกำหนดมาตรการควบคุมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ รวมถึงการสนับสนุนข้อมูล ให้คำปรึกษา ความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย