กองการจัดสรรน้ำ :   อำนาจ และหน้าที่ มีดังนี้

(๑) ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ การดำเนินงาน และส่งเสริมเกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปา

(๒) พัฒนาวิชาการ มาตรฐาน รูปแบบ หลักเกณฑ์ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ

(๓) กำกับ ดูแลการจัดสรรและการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของกรม

(๔) สนับสนุน ให้คำแนะนำเทคนิควิชาการ ด้านการใช้น้ำและการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน

(๕) ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามประเมินผลมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำ

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดีมอบหมาย

แบ่งงานภายในออกเป็น ๗ ส่วน ดังนี้

 หน่วยงานภายใน

 ส่วนอำนวยการ :   มีหน้าที่รับผิดชอบ 

๑) งานธุรการ งานสารบรรณ

๒) งานการเงิน บัญชี และพัสดุ

๓) งานด้านบุคลากร

๔) งานจัดเก็บค่าใช้น้ำ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เกี่ยวกับการอนุญาตใช้น้ำและการประกอบกิจการประปาสัมปทานตามที่กฎหมายกำหนด

๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ส่วนอนุญาตการใช้น้ำ :  มีหน้าที่รับผิดชอบ

๑) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตใช้น้ำ

๒) ดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุญาตการใช้น้ำ และติดตามประเมินผล

๓) พิจารณาคำขอ และแจ้งผลการพิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตการใช้น้ำ

๔) ประเมิน ทบทวน และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบเกี่ยวกับการอนุญาตการใช้น้ำและการกำหนดอัตราค่าใช้น้ำ

๕) ให้คำแนะนำเทคนิควิชาการและหลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตใช้น้ำ

๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  ส่วนอนุญาตประปาสัมปทาน :  มีหน้าที่รับผิดชอบ

๑) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์การดำเนินการเกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปา

๒) ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ และส่งเสริมเกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปาตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์

๓) พิจารณาคำขอ และแจ้งผลการพิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตประปาสัมปทาน

๔) ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปา

๕) ให้คำแนะนำเทคนิควิชาการเกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปา

๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนมาตรฐานประปา :  มีหน้าที่รับผิดชอบ  

๑) ศึกษาและพัฒนาวิชาการ มาตรฐาน รูปแบบ หลักเกณฑ์ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพระบบประปา รวมทั้งติดตาม วิเคราะห์และประเมินคุณภาพระบบประปา

๒) ให้คำแนะนำเทคนิควิชาการด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคและทรัพยากรน้ำสาธารณะ เสริมสร้างความรู้ ความตระหนัก และให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ผู้ใช้น้ำ และประชาชน

๓) บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศตามภารกิจของกอง                   

๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 ส่วนตรวจกำกับการใช้น้ำ :  มีหน้าที่รับผิดชอบ

๑) ศึกษาและพัฒนาวิชาการ มาตรฐาน รูปแบบ หลักเกณฑ์ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดสรรน้ำ การตรวจสอบและควบคุม

การใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะ และเครื่องมือวัดหรือประเมินปริมาณน้ำที่ใช้

๒) ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ การใช้น้ำตามที่กฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำกำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรม

๓) ติดตาม วิเคราะห์ข้อมูลการใช้น้ำของผู้รับใบอนุญาตใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะ

๔) เสนอแนะการออกคำสั่งหยุดการใช้น้ำเป็นการชั่วคราว หรือพักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตต่อผู้รับใบอนุญาต

ใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะ ตามที่กฎหมายกำหนด

๕) ให้คำแนะนำเทคนิควิชาการ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรน้ำและตรวจสอบควบคุมการใช้น้ำ

๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย                                         

  ส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ :   มีหน้าที่รับผิดชอบ

๑) ศึกษาและพัฒนามาตรการด้านการใช้น้ำ รวมทั้งวิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การใช้น้ำและเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำ

๒) พัฒนากลไกเสริมสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและเป็นธรรม

๓) วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินประสิทธิภาพการจัดสรรน้ำโดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสมดุลน้ำและสภาพภูมิอากาศ

๔) ให้คำแนะนำเทคนิควิชาการและหลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำ

๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  ส่วนแผนงานและประเมินผล :  มีหน้าที่รับผิดชอบ

๑) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมแผนงานโครงการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณของกอง

๒) ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมถึงการจัดทำรายงานของกอง

๓) ให้บริการ สนับสนุนข้อมูล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย