ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนวิเคราะห์คุณภาพน้ำ สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา ให้บริการตรวจสอบคุณภาพน้ำจากปัญหาการรุกล้ำ ของน้ำเค็มเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรมบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 3 จุด

คือ สะพานพระนั่งเกล้า สะพานพระราม 5 และวัดชลอ โดยตรวจวัดค่าความเค็มและค่าการนำไฟฟ้า