สวพ.เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมหารือประเด็น "การบริหารทรัพยากรน้ำเชิงรุก" พร้อมมอบนโยบายการรับมือภัยแล้งและอุทกภัยในช่วงฤดูฝน โดยมีคณะผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำจากส่วนกลางเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น 9 กรมทรัพยากรน้ำ และผู้บริหารสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom โดยนายการุณย์ เปรมวุติ ผู้อำนวยการสำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา พร้อมด้วย นายเรืองวิทย์ เหง้าสุสิทธิ์ รักษาการผู้เชียวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำ นายอภัยฑูรย์ สุวรรณชูจิต ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำและนายวีระวุธ พรรัตน์พันธู์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอุทกวิทยาเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom