สวพ.เข้าร่วมการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ ศอญ.จอส.พระราชทานผ่านระบบ VTC

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 กรมทรัพยากรน้ำมอบหมาย นายการุณย์ เปรมวุติ ผู้อำนวยการสำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา เข้าร่วมการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เพื่อรายงานสรุปสถานการณ์น้ำผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Teleconference) จากสำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา ชั้น 8 กรมทรัพยากรน้ำ

พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เขตพระราชฐาน กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา กรมควบคุมมลพิษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมชลประทาน และ ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 1-4 เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล

การประชุมวันนี้กรมทรัพยากรน้ำได้รายงานสรุปสถานการณ์น้ำต่อที่ประชุมเพื่อทราบเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขง ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 การแจ้งข้อมูลเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะน้ำแล้งและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภาวะน้ำท่วม