สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา ประชุมสำนักครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม Zoom

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 13:30 น. สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยาได้จัดการประชุมสำนักครั้งที่ 4/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2564 และการใช้จ่ายงบปี 2563 ที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี โดยมีผู้อำนวยการส่วนและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม Zoom