สวพ.เข้าร่วมการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ ศอญ.จอส.พระราชทานผ่านระบบ VTC

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 นายการุณย์ เปรมวุติ ผู้อำนวยการสำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา เข้าร่วมการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Teleconference) จากสำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา ชั้น 8 กรมทรัพยากรน้ำ

พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เขตพระราชฐาน กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมชลประทาน กระทรวงมหาดไทย กองกำลังจิตอาสาพระราชทาน ศอ.จอส.พระราชทาน กทม. และ ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 1-4 เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล

การประชุมวันนี้กรมทรัพยากรน้ำได้รายงานสรุปสถานการณ์น้ำต่อที่ประชุมเพื่อทราบเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขง ณ วันที่ 22 เมษายน 2564 และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะน้ำแล้ง