สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา ประชุมสำนักครั้งที่ 3/2564

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13:30 น. สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยาได้จัดการประชุมสำนักครั้งที่ 3/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2564 และการใช้จ่ายงบปี 2563 ที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี โดยมีผู้อำนวยการส่วนและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม สวพ. ชั้น 8 กรมทรัพยากรน้ำและระบบ Zoom