กรมทรัพยากรน้ำ ได้ติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 - 2558 จำนวน 1,546 สถานี เตือนภัยได้ครอบคลุมหมู่บ้านเสี่ยงภัยจำนวน 4,911 หมู่บ้าน เนื่องจากสถานีเตือนภัยประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้งภายในตู้อุปกรณ์ซึ่งตั้งอยู่ในที่โล่งแจ้งและทำงานอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงเป็นระยะเวลานาน ทำให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ชำรุดและเสื่อมสภาพตามเวลา ตามการใช้งาน จึงทำให้ความพร้อมของสถานีและประสิทธิภาพการแจ้งเตือนลดน้อยลง ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมทรัพยากรน้ำ จึงได้ขอรับงบประมาณในการดำเนินโครงการซ่อมแซมระบบ Early Warning ในพื้นที่ราบเชิงเขา จำนวน 129 สถานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อซ่อมแซมระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ให้พร้อมใช้งานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำสามารถแจ้งเตือนภัยได้อย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์ ช่วยลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ