สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อดำเนินการโครงการศึกษาธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีวัดค่าความต้านทางไฟฟ้าจำเพาะฯ เพื่อหาพื้นที่พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่น้ำใต้ดินเค็ม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ในวงเงินงบประมาณ 2,936,000 บาท