เหตุผลและความจำเป็น

ภารกิจสำคัญของกรมทรัพยากรน้ำคือ การสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำตามกระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อหาข้อมูลเชิงลึกและต่อยอดการนำความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ในการจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยจะยึดหลักตามนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยแห่งชาติ โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสาน การมีส่วนร่วมและการนำไปสู่การปฏิบัติและการปรับตัว

วัตถุประสงค์

1.เพื่อศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ

2. เพื่อต่อยอดการศึกษาให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติและการปรับตัว

ผลการดำเนินงาน

โครงการวิจัยสำคัญที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน อาทิ

1.โครงการวิจัยการพัฒนาเพื่อรับรู้ภัยพิบัติน้ำท่วม-ดินถล่มและพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อลดภัยพิบัติ กรณีศึกษาพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่สมดินถล่มภาคใต้

2.โครงการวิจัยการพัฒนาโมเดลการสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชนเพื่อรับมือความเสี่ยงด้านทรัพยากรน้ำที่เกิดจากความปรวนแปรและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3.โครงการวิจัยความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับมือภัยพิบัติด้านน้ำ กรณีศึกษาลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 และลุ่มน้ำคลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช

4.โครงการวิจัยการศึกษารูปแบบการขยายผลการใช้งานระบบผลิตน้ำดื่มชนืดทรายกรองช้าในพื้นที่ทุรกันดาร อำเภอออมก๋อยและอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

5.โครงการวิจัยทบทวนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย

6.โครงการวิจัยการเข้าถึงและการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

7.โครงการวิจัย ตอบโจทย์ความสำเร็จการบริหารจัดการน้ำต้นแบบบางระกำโมเดล อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกและแนวทางแก้ไขให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ผลลัพท์

รายงานการศึกษาวิจัย ตามรูปแบบ แนวทางการดำเนินงานและวัตถุประสงค์ ตามกรณีศึกษา

2.ผลผลิต

(1)บุคลากรมีทักษะ มีประสบการณ์ในการดำเนินงานวิจัย

(2)สามารถพัฒนาและนำแนวทางตามการศึกษาไปสู่การปฏิบัติและขยายผลไปสู่พื้นที่อื่น

(3)พัฒนาและสร้างระบบการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน