• ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
  • ความซื่อสัตย์
  • ผลประโยชน์ทับซ้อน
  • ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
  • ค่านิยมหลักของข้าราชการ
  • ปลูกฝังวิธีคิด
  • ปลอมลายเซ็น
  • ประมวลจริยธรรมข้าราชการ